Polityka prywatności oraz cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.stajniasowlany.pl, zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”.
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Bożena Świrydowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Stajnia Sowlany Bożena Świrydowicz, ul. Ułańska 8, Sowlany 15-528 Białystok, NIP 9660903397, REGON 050274371 zwana dalej „Stajnia Sowlany”. Z Administratorem można skontaktować się poprzez stajniasowlany@gmail.com bądź pocztą tradycyjną na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Dane osobowe zbierane przez Stajnię Sowlany za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Stajnia Sowlany dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 5. Treść klauzuli informacyjnej stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO znajduje się w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.

 

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. Stajnia Sowlany zbiera dane osobowe osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako: „Użytkownicy”, jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
 3. a) korzystanie z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. W przypadku korzystania z usług formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:
 5. a) adres e-mail;
 6. b) imię i nazwisko;

 

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu oraz serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Przekazanie danych osobowych do Stajni Sowlany jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, w przypadku zawierania umowy sprzedaży niepodanie określonych danych osobowych uniemożliwi skuteczne zawarcie umowy.
 5. Zgoda w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, które w kontekście pkt. 32 preambuły RODO może polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, wybraniu przycisku „wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki prywatności i polityki prywatności, na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, oraz na innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

 

§2 Udostępniane, powierzane, przechowywanie danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Stajnia Sowlany przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Stajni Sowlany co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. a) Podmioty przetwarzające. Stajnia Sowlany korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Stajni Sowlany. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 3. b) Stajnia Sowlany korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 6. a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Stajnię Sowlany tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
 7. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Stajnię Sowlany tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 8. W przypadku skierowania żądania Stajnia Sowlany udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innym podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
 9. W związku z aktywnością na Serwisie Internetowym możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego przekazane dane osobowe, co wymaga udzielenia osobnej zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie dotychczasowych działań osoby odwiedzającej Serwis Internetowy lub korzystającej z usług Stajni Sowlany. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami osoba odwiedzająca może być zainteresowana, i na przedstawieniu dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

 

§3 Mechanizm cookies, adres IP

 

 1. Serwis Internetowy używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Stajnię Sowlany na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Stajnię Sowlany produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Stajnia Sowlany wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 5. Stajnia Sowlany wykorzystuje cookies własne w celu:
 6. a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 8. Stajnia Sowlany wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 9. a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura Stajnia Sowlany, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 10. b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 11. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 12. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 13. a)            przeglądarka Internet Explorer;
 14. b)           przeglądarka Microsoft EDGE;
 15. c)            przeglądarka Mozilla Firefox;
 16. d)           przeglądarka Chrome;
 17. e)           przeglądarka Safari;
 18. f)            przeglądarka Opera.
 19. Stajnia Sowlany może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Stajnię Sowlany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 20. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Stajnia Sowlany nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. a)            Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Stajni Sowlany.
 3. b)           Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 4. c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Stajnię Sowlany zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Stajnia Sowlany może świadczyć jedynie za zgodą.
 6. e) zgodę można wycofać poprzez poinformowanie Stajnię Sowlany mailowo na adres stajniasowlany@gmail.com bądź poczta tradycyjną na adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 8. a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Stajnia Sowlany przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Stajni Sowlany, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 9. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 10. c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Stajnia Sowlany nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 11. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 12. a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 13. b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 14. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 15. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 16.             wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 17.             dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 18. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Stajnia Sowlany podlega;
 19. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 20. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 21. a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Stajnia Sowlany nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 22. b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 23. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Stajnia Sowlany ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 24. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 25. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 26. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 27. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 28. a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
 29.             uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 30. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 31. uzyskać kopię swoich danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez Stajnia Sowlany.
 32. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Stajnia Sowlany spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Stajnia Sowlany nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 1.1.2020r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie. Każdorazowa zmiana Polityki Publikowana jest na stajniasowlany.pl
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 5. Firma Stajnia Sowlany bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Polecamy weryfikację tych podmiotów we własnym zakresie.